ระบบห้องสมุด

ระบบห้องสมุด มีฟังก์ชั่นการทำงานคลอบคลุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด อย่างง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทำงานของตนได้ง่ายและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งระบบยังมีระบบวิเคราะห์การอ่านให้กับนักเรียนอีกด้วย ทำให้นักเรียนทราบถึงผลการวิเคราะห์การอ่านหนังสือของตนเอง และระบบยังสามารถแนะนำหนังสือให้กับนักเรียนได้อีกด้วย

ตัวอย่างหน้าตาการใช้งาน - ระบบห้องสมุด