ระบบคะแนนและเกรด

ระบบคะแนนและเกรด จะเชื่อมโยงกับระบบห้องเรียนของครู ส่งผลให้เมื่อครูอัพเดทข้อมูลคะแนนภายในห้องเรียน ระบบจะทำการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในหลายๆ แง่มุม นำเสนอแก่ผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองทราบถึงความก้าวหน้าของการเรียนของบุตรหลานได้ทันที

ตัวอย่างหน้าตาการใช้งาน - ระบบคะแนนและเกรด